סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי

ביום 16.12.2014 פורסם ברשומות חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 (ספר החוקים תשע"ה, מס' 2482, בעמ' 68). תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו, היינו ביום 16.06.15.
תיקון החקיקה בא להסדיר הן את מעמדו המשפטי של הפיקוח (האיזוק) האלקטרוני והן את המנגנון ליישומו, ובכלל זה את הבניית שיקול הדעת השיפוטי באשר למעצר נאשמים בפיקוח אלקטרוני או לשחרור על-תנאי של אסירים בפיקוח מסוג זה. 

להלן עיקרי התיקון:
א. הפיקוח האלקטרוני על עצורים לאחר הגשת כתב אישום לא ייחשב עוד חלופת מעצר לפי סעיף 21(ב)(1) לחוק המעצרים, אלא מעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני. קביעה זו מבהירה את מעמדו המשפטי של המפוקח כעצור, להבדיל ממי ששוחרר ממעצר.
ב. תהליך ההחלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני, במסגרת דיוני בבית המשפט בבקשה למעצרו של נאשם עד לתום ההליכים, עוגן בסעיף 22ב לחוק המעצרים. בסעיף זה מובהר כאמור כי הפיקוח האלקטרוני איננו בגדר מעצר, אלא כי בית המשפט רשאי להורות על מעצר בפיקוח אלקטרוני רק לאחר שמצא כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה. לאחר שבית המשפט מצא כי לא קיימת חלופת מעצר מתאימה, רשאי הוא להורות על קיום המעצר בתנאי פיקוח אלקטרוני חלף החזקת העצור במקום עצור, במקום שיקבע ולמשך תקופה שיקבע, אם התקיימו התנאים המנויים בסעיף. תנאים אלה כוללים, בין היתר, את הסכמת הנאשם ואת השגת תכלית המעצר בשים לב לחומרת העבירה, עברו הפלילי של הנאשם ועמידתו של הנאשם בתנאי פיקוח בעבר. בהקשר זה אף נקבעה רשימה של עבירות שבשל מסוכנות אינהרנטית המאפיינת אותן או בשל חשש מובנה מהפרת תנאי הפיקוח ככלל לא ניתן להטיל מעצר בפיקוח אלקטרוני, בכפוף לשיקול הדעת של בית המשפט במקרים חריגים. לשם החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני, יקבל בית המשפט דיווח בדבר היתכנות הפיקוח מבחינת מכסת תקני הפיקוח וסביבת מקום הפיקוח המוצע.
ג. ההיבטים הנוגעים לאופן בדיקת התאמתו של העצור לפיקוח אלקטרוני במסגרת תסקיר מעצר הוסדרה בסעיף 22ג לחוק. אם מדובר בעצור שנאשם בעבירה המנויה ברשימת העבירות הנ"ל או בעצור שנעצר או נאסר בעבר, בית המשפט יהיה חייב לקבל תסקיר מעצר בטרם יורה על מעצר בפיקוח אלקטרוני, אלא אם מצא לנכון לוותר על דרישה זו מטעמים חריגים שיירשמו.
ד. בסעיף 22ד לחוק מפורטים הנושאים שעל בית המשפט לפרט בהחלטתו בדבר פיקוח אלקטרוני של עצור, ובכלל זה מתווה התכנית ותנאיה.
ה. סמכויות מנהל הפיקוח האלקטרוני (בשירות בתי הסוהר) והחברה המפעילה, וכן הוראות בדבר הפסקה של מעצר בפיקוח אלקטרוני, הוסדרו בסעיפים 22ו, 22ז, 22ח ו-22ט לחוק.
ו. אוכלוסייה נוספת שלגביה תופעל תכנית הפיקוח האלקטרוני היא אסירים המשוחררים על-תנאי, לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2011. תיקון החקיקה מחיל לגבי אסירים את עקרונות תכנית הפיקוח כפי שפורטו לעיל לעניין עצורים לפי חוק המעצרים, וזאת בהתאמות שונות ובשינויים המחויבים.

 
azik_elektroni

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה אלינו מכאן 

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !