סגרון ג'קי-הנרי ושות' - משרד עורכי דין

רח רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310  09-8339007 ייעוץ אישי : 052-2892777

רחוב רמז 13 (בית רמז - קומה 7) נתניה 42310
טלפון: 09-8339007        נייד: 052-2892777


     לייעוץ ללא עלות חייג , כתוב ,שלח SMS

עורכי דין פליליים בנתניה   עורך דין פלילי בנתניה   עורכי דין פליליים  עורך דין פלילי עורך דין פלילי

French VersionEnglish Version Russian Version בשפה הערבית

סחר בסמים - הקלה משמעותית בעונש

pdf button ביהמ"ש המחוזי מרכז מקל בעונשו של המערער ומפחית 10 חודשים מעונש המאסר הכולל שנגזר עליו. (40 חודשי מאסר לריצוי בפועל) המערער נידון בבית המשפט השלום בראשל"צ (כב' השופט א. היימן) ל- 40 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, ל- 12 חודשי מאסר על תנאי, תשעה חודשי מאסר על תנאי וחמישה חודשי מאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזר הדין, לחתימה על התחייבות בסך 5,000 ₪ וכן חולט סכום של 2,900 ₪. הערעור כוון כלפי חומרת עונש המאסר בפועל וכלפי חילוט הסכום של 1,400 ₪ מתוך הסכום הנ"ל, שכן הייתה הסכמה בין הצדדים שיחולט סכום של 1,500 ₪ בלבד. ביהמ"ש נעתר לערעור ומקל בעונש כאמור לעיל. 
עפג 19741-11/11 ברוך בראנץ נ' מדינת ישראל ; בית משפט מחוזי מרכז ; שופט: אברהם טל, ורדה מרוז, ד"ר אחיקם סטולר ניתן ביום 11.12.11 
 

איך ומתי ניתן לעכב עונש שגזר בית משפט?

כעיקרון, כאשר בית משפט דן את הנאשם לעונש, ובפרט לעונש של מאסר לריצוי בפועל, הנאשם אמור להתחיל בביצוע העונש מייד בסיום הקראת גזר הדין. יחד עם זאת, קיימת האפשרות לבקש עיכוב ביצוע גזר הדין בשל נסיבות שונות. לרוב, המושג של עיכוב ביצוע העונש רלוונטי כאשר על הנאשם, אשר לא היה עצור במהלך שמיעת התיק, נגזר עונש של מאסר בפועל או עבודות שירות, ואותו הנאשם מתכוון להגיש ערעור על הכרעת הדין ו/או על גזר הדין שניתנו בעניינו. במקרים אלה הרי אם הנאשם יתחיל מייד בריצוי העונש שנגזר עליו – יכול להיווצר מצב בעייתי לפיו עד שערעורו ישמע הוא יספיק לרצות את כל העונש או את מרביתו, וזאת מבלי שיממש את זכותו לערעור ולבחינה של פסק הדין שניתן בעניינו ע"י ערכאה גבוהה יותר, ובכך לערעורו לא תהיה שום משמעות מעשית. כאשר בית משפט דן בבקשת עיכוב ביצעו העונש הוא מתחשב בנסיבות שונות, כגון: סיכויי הערעור להצליח, משך תקופת המאסר שהוטלה על נאשם (ככל שתקופת המאסר קצרה יותר, כך יש יותר נטייה לעכב את ביצוע העונש) ועוד.

מתי ולאיזה בית משפט מערערים?

במשפט הישראלי העיקרון הוא כי הערעור הראשון הינו בזכות והערעור השני הינו ברשות. היינו, במידה והתיק החל להתנהל בבית משפט השלום – קיימת לכל אחד מהצדדים (גם לנאשם וגם לתביעה) הזכות לערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, וזאת תוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין, ואילו אם התיק החל להישמע בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה – קיימת לצדדים הזכות לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, וזאת תוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. הערעור השני הוא, כאמור, ברשות, ולכן אם התיק החל להישמע בבית משפט השלום והוגש עליו ערעור לבית המשפט המחוזי, הרי שהערעור לבית המשפט העליון יהיה ברשות, כאשר על פי הפסיקה הרשות לבחון את התיק ב"גלגול שלילי" ניתנת רק במקרים חריגים, לרוב כאשר מתעוררת סוגיה משפטית חדשה או שיש חשיבות ציבורית לבחון את ההלכה הפסוקה הקיימת (הליכים מסוג רע"ב). במידה והתיק החל להישמע בבית המשפט המחוזי והוגש עליו ערעור לבית המשפט העליון – לא ניתן להגיש ערעור נוסף.
 

לשאלות ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות לעוד פלילי

מהו קלון במשפט הפלילי?

בדין הפלילי ישנה הלימה בין חומרת העבירה לבין עונשה. למעשה ככל שהעבירה חמורה יותר, כך עולה חומרת העונש. בנוסף, ישנן עבירות פליליות שיש עמן קלון. הכוונה לעבירה שדבק במבצעה פגם מוסרי חמור. הקלון מבטא את גינוי הפעולה ומשליך על עתידו של מבצע העבירה. שכן, ישנם חוקים הקובעים את פסילתו של מי שעבר עבירה שיש עימה קלון מלעסוק במקצועות שונים כגון עובדי מדינה, רואי חשבון, עורכי דין וכו'. 
למושג "קלון" אין הגדרה בחוק. זאת היות שמדובר במושג הלקוח מתחום המוסר. הקביעה כי מדובר בעבירה שיש עמה קלון נתונה לבית המשפט או ליועץ המשפטי לממשלה. היא נעשית לאחר בחינת כלל העובדות בפרשה, תוך התייחסות לנורמות התנהגותיות מוסריות ונסיבות עשיית המעשה. מדובר בבחינה רחבה, הניתנת לפרשנות על ידי כל אחד משופטי בית המשפט ותלויה בעמדותיהם הסובייקטיביות.

השאלה מה היא עבירה שיש עמה קלון זכתה להתייחסות נרחבת בפסיקה, וכבר נאמר לא אחת מפי בית המשפט העליון כי ניתן לזהות את הקלון שבעבירה על פי מכלול של סממנים, אף כי אין ניתן להגדירו במבחן ברור וממצה (ראו: השופט זמיר בעש"מ 4123/95 יוסף אור נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(5) 184, 189 (להלן: פרשת אור)). הפסיקה נתנה אמות-מידה אשר אף כי אינן ממצות יש בהן כדי לסייע בקביעה אם מדובר בעבירה שיש עמה קלון. לעניין זה, הבחינה הפסיקה בין "עבירות שמטבע ברייתן יש עמן קלון, אך יכול שהנסיבות המיוחדות בהן נעברה העבירה ישללו את פגם הקלון" לבין "עבירות גבוליות שאין עמן קלון, אך יש שבנסיבות מיוחדות יהיה בהן משום קלון" (פרשת אור הנ"ל, בעמ' 190). מכל מקום, כבר נקבע לא אחת כי לצורך ההכרעה בשאלת הקלון יש להביא בגדר השיקולים, בין היתר, את סוג העבירה, את אופייה, את נסיבות ביצועה ואת השאלה אם נעברה במילוי התפקיד או בקשר אליו.

 עבירות אלימות, כשלעצמן, הינן חמורות, ובמקרים רבים דבק בהן פגם מוסרי המכתים את החוטא בהן בקלון. עם זאת, הקלון בעבירות אלה תלוי במידה רבה בחומרתו של מעשה האלימות, בתוצאותיו ובנסיבות הקשורות לקורבן האלימות. בין היתר, תלויה שאלת הקלון ביחסי הכוחות בין התוקף לנתקף.

 

אילו עונשים יכול בית משפט להשית על נאשם שהורשע?

ככלל סוגי העונשים הינם כדלקמן:
 
מאסר בפועל - ירוצה מאחורי סורג ובריח באחד מבתי הסוהר ברחבי הארץ וזאת בהתאם לשיקול דעת שירות בתי הסוהר.

מאסר על תנאי - זהו עונש 'צופה פני עתיד', במידה והנאשם יבצע תוך תקופת זמן קבועה מראש עבירה/ות מסויימת/מות יופעל המאסר על תנאי באופן אוטומטי במידה והנאשם יורשע בשנית.

קנס - זוהי סנקציה כלכלית, סכום כספי המוטל על מורשע בפלילים, גובהו תלוי בסוג העבירה ובשאר נסיבות אישיות .

עבודות שירות - לעיתים בית המשפט מטיל על נאשם עונש מאסר בפועל של עד 6 חודשים, שיכול וירוצה בעבודות שירות במידה וזה יסכים מראש וימצא מתאים ע"י הממונה על עבודות השירות.

שירות לטובת הציבור (של"צ) - מדובר בעבודות אותם מבצע הנידון בשעות הפנאי במסגרות שונות , טווח השעות נקבע ע"י בית המשפט בהתאם לנסיבות התיק. 

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

מהו ההבדל בין הכרעת דין, גזר דין ופסק דין?

ההבדל בין הכרעת דין, גזר דין ופסק דין

"הכרעת דין" - בסיום פרשת ההגנה מחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על הרשעתו או זיכויו של הנאשם, הזיכוי יכול שיהא מוחלט או "זיכוי מחמת הספק". (באם נמצא הנאשם אשם עוברים לשלב הטיעונים לעונש).

"גזר דין" - בתום הכרעת הדין ובמקרה של הרשעה, פותח התובע בטיעונים שונים לעונש הן בכל הקשור לחומרת העבירה, עברו הפלילי, הצורך בהרתעת הנאשם/הכלל וכד' לאחר מכן טוען הנאשם (או סניגורו במידה והינו מיוצג) לעונש מתוך מטרה להקל מחומרת הדין.
"פסק דין" - הכרעת דין + גזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין . 
 
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

 

מידע מודיעיני מהו?

מידע מודיעיני הוא חומר המוגש לשופט במגרת הליכי המעצר, החומר מתבסס בד"כ על מקורות מודיעיניים שהם סייענים למשטרה. החומר המודיעיני יכול לשמש לצורך הארכת מעצר של חשוד בשלב מעצר הימים או לשם מניעת יציאתו של אסיר לחופשות או לשחרור מוקדם. הדרך 'לתקוף' מידע מודיעיני היא על-ידי הגשת עתירה לגילוי ראיה וחשיפת מוסר המידע.
מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

טענת 'אליבי' מהי?

טענת אליבי הינה טענה שמעלה נחקר[נאשם ולפיה טוען 'במקום אחר הייתי', משמע שהנ"ל טוען כי במועד שבו מייחסים לו ביצוע עבירה כלשהיא אזי הלה טוען כי היה במקום אחר. אענת אליבי היא טענה שיש לטעון ראשונה.

מהי זכות השתיקה?

זכות השתיקה היא זכות חוקתית השמורה לאדם הנמצא בחקירה משטרתית או על ידי אחת מזרועות הממשלה האחרות), שלא להפליל את עצמו, ולשתוק במקום לענות לשאלות חוקריו, כאשר תשובה לשאלות אלה עלולה להפלילו. זכות השתיקה היא פרסונאלית-אישית, כלומר היא באה למנוע הפללה עצמית, אך אין להשתמש בה כדי למנוע הפללה של אדם אחר. זכות השתיקה הנה הביטוי המובהק ביותר לחיסיון מפני הפללה עצמית.

אמנם החוק מחייב אדם לשתף פעולה עם רשויות המדינה, ולהשיב תשובות מהימנות לשאלות החוקרים במשטרה, בבית המשפט או ברשויות אחרות הממונות על אכיפת החוק אולם זכות השתיקה היא הזכות לסרב לענות לשאלות החוקרים במקרה שהתשובה עלולה להפליל את הנחקר, וזאת מבלי לחשוש מעונש על עצם הסירוב. זכות השתיקה ואי-ההפללה העצמית קיימת בכל מערכות המשפט הנהוגות במדינות מערביות, לרבות המשפט הישראלי. היא נחשבת לאחת מזכויות האדם בכלל, ולחלק מזכותו של האזרח להליך הוגן בפרט. 

העיקרון העומד מאחורי גישה זו הוא כי כל אדם נחשב לחף מפשע אלא אם כן הוכח אחרת. חובת ההוכחה חלה על תמיד המאשים, קרי על המשטרה ורשויות התביעה, ואין אדם צריך להוכיח את חפותו, ואף אינו חייב לומר דברים שעלולים להפלילו. יש לציין כי אמנם זכות השתיקה הינה בגדר זכות מוקנית אולם הינה מחזקת ראיות, במידה וישנן כאלה. 

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

משפט פלילי - עורך דין ג'קי סגרון

משפט פלילימשפט פלילי הוא ענף משפטי, שתכליתו הסדרת חיי החברה, על ידי הגדרת התנהגויות שליליות מסוימות כבלתי-חוקיות, וזאת באמצעות כללי עשה ואל-תעשה. אדם המפר כללים אלה יואשם בביצוע עבירה פלילית, עשוי לעמוד לדין, ולהיענש בהתאם לעונשים הקבועים בחוק. המשפט הפלילי חל על תחום מצומצם של התנהגויות, ובא לקבוע כללי הימנעות מהתנהגויות אלו באמצעות הרתעה, העמדה לדין ענישה וקלון. המשפט הפלילי מאופיין בכך שאכיפתו מוטלת קודם כל על המדינה, באמצעות רשויות התביעה. המשפט הפלילי מסדיר יחסים בין פרטי בחברה, אך למעשה מתנהל בין המדינה (כישות קולקטיבית) לבין הפרט (חשוד, נאשם, אסיר).מן הכלל אל הפרט, המשפט הפלילי מהווה העיסוק העיקרי במשרדנו, המשרד מייצג לקוחות בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלב החקירה, הליכי מעצר והליך המשפט הפלילי עצמו לאחר הגשת כתב אישום וכלה בערעורים לערכאות גבוהות. עורך דין ג'קי-הנרי סגרון עורך דין פלילי בנתניה דוגל בליווי אישי, איכותי ודיסקרטי בכל שלבי ההליך הפלילי. המשרד עוסק בכל גווני המשפט הפלילי- עבירות בנשק, הסגרות, עבירות סמים, רכוש, אלימות והמתה. עבירות צווארון לבן. ייצוג קטינים בבתי המשפט לנוער, הליכי מעצר, עתירות אסירים, וועדות לשחרור מוקדם (שליש) וייצוג בבתי הדין הצבאיים. המשרד נוקט בדרכים 'לא-קונבנציונאליות' לניהול ההליכים וחורט על דגלו ייצוג איכותי ויצירתי, הכנה יסודית לכל תיק ותיק, ליווי אישי צמוד וישיר של הלקוח ונכונות להיאבק על צדקת הלקוח. המפגש עם ההליך הפלילי הינו מפגש טעון המלווה בתחושות חשש ומתח מפני העתיד לבוא. לשם כך, מעניק המשרד, בנוסף לייצוג המצקצועי, גם מפגש הסברה ללקוחות המשרד ומשפחותיהם אודות זכויותיו וחובותיו של מי שנחשד.נאשם בפלילים. עו"ד סגרון ג'קי-הנרי מתחייב לפעול עבור קהל לקוחותיו בנאמנות, נחישות ומקצועיות תוך עשיית כל שניתן כדי לסייע ללקוחותיו ולספק להם הגנה משפטית ראויה.
פרטים נוספים או ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה אל עו"ד פלילי 

משפט פלילי

יעוץ וייצוג מקצועי

מילון מונחים משפטיים בסיסיים

עבירות מסוג פשע

עבירה מסוג "פשע" עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים עבירה מסוג "עוון" עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום. שיבת הקראת כתב האישום המועד בו משיב הנאשם לכתב האישום שהוגש נגדו. חזרה מכתב אישום בטרם הקראה משמעותה ביטול כתב האישום. חזרה מכתב אישום לאחר הקראה משמעותה זיכוי הנאשם בדין. ישיבת הוכחות השלב המהותי בדיון הפלילי בו מובאות הראיות ונשמעים העדים.  ישיבת ההוכחות נקבעת למועד מאוחר יותר, וזאת לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום,  זאת כמובן במידה ונאשם כופר באשמה. פרשת תביעה החלק הפותח את שלב ההוכחות במשפט ובו התביעה מביאה את ראיותיה להוכחת כתב האישום. פרשת הגנה לאחר סיום פרשת התביעה מכריז התובע אלו עדי, ומתחילה פרשת ההגנה, בה יכול הנאשם לעלות להעיד, ולמסור את גרסתו.  פסק הדין הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין. מעצר ימים מעצר לצורכי חקירה שמתבצע טרם הגשת כתב האישום מעצר עד תום ההליכים המשפטיים מעצר לאחר הגשת כתב האישום, ומטרתו השארת הנאשם מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.נשיאת מאסר בעבודות שרות בית משפט שגזר על אדם מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להחליט שהנידון ישא את עונש המאסר, כולו או חלקו, בעבודות שירות. החלטת בית המשפט תינתן רק לאחר שהנידון הביע הסכמתו לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות, ואישור הממונה על עבודות השירות.

עבירות מסוג עוון

עבירה מסוג "עוון" עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיוער הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום.

עבירות מסוג חטא

עבירה מסוג "חטא" עבירה שנקבע לא עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס שאינו עולה על שעיור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה קנס שלא נקבע לו סכום. עבודות שרות למען הציבור בית המשפט שהרשיע אדם, ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל, רשאי, במקום כל עונש אחר או בנוסף עליו, לחייבו בצו שיעשה, בשעות הפנאי שלו וללא שכר, פעולה או שירות לתועלת הציבור או הזולת, למשך תקופה, למספר שעות ובהתאם לתוכנית.עיכוב הליכים בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום, ולפני הכרעת דין, ראשי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט. הוגשה הודעה כאמור, יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט.התליית הליכים בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני גזר הדין, רשאי בית המשפט להתלות את ההליכים, בין מיוזמתו ובין לבקשת תובע, אם נוכח כי לא ניתן להביא את הנאשם להמשך משפטו הכרעת דין בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם , או אם מצא אותו אדם אשם, על הרשעתו. גזר דין בתום הטענות לעניין העונש יגזור בית המשפט את דינו של הנאשם.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה לעורך דין פלילי סגרון ג'קי מכאן או לטלפון נייד 24/7: 052-2892777

קטינים (נוער) בפלילים

יצוג קטינים - עבריינות נוער היא עבריינות המבוצעת על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין. יחסו של החוק לעבריינות כזו שונה מזה הניתן לעבירות של בוגרים.עבריינות הנוער מתייחסת לפשיעה המבוצעת על ידי אדם שגילו מתחת לגיל מסוים.
 ככלל, יחס רשויות האכיפה והשפיטה במדינות המערב סלחני ומתחשב יותר כלפי עבריינים קטינים לעומת בגירים. הגישה היא בעיקרה חינוכית-שיקומית ומטרתה לנסות ולהוציא את הצעיר ממעגל העבריינות. 
כל אדם שטרם מלאו לו 18 שנים נחשב בעיני החוק לקטין (חוק הנוער), כאשר המועד הקובע לעניין סמכות בית המשפט, הנו מועד הגשת כתב האישום לביהמ"ש. דהיינו, קטין שביצע את העבירה בטרם הגיע לגיל 18, ואילו כתב האישום הוגש לאחר שמלאו לו 18, לא יישפט בביהמ"ש לנוער, אלא בבימ"ש רגיל בדומה לאדם בגיר. ככלל, הדיונים בבתי המשפט לנוער נערכים בדלתיים סגורות ויש איסור על פרסום פרטי הקטינים וזהותם. החוק הדן בענייני מעצרם של קטינים מורה כי קטין שטרם מלאו לו 14 לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 12 שעות. לעומת זאת, קטין שמלאו לו 14 שנים, בדומה לבגיר, לא יוחזק במעצר ללא צו של שופט לתקופה העולה על 24 שעות.
תקופת המעצר המכסימלית לקטין שטרם מלאו לו 14, וטרם הוגש נגדו כתב אישום, הנה 10 ימים (לבגיר 15 ימים). בסך הכול, ניתן לעצור קטין, טרם הגשת כתב אישום, עד 20 ימים (בגיר 30 ימים). בשלבי המעצר וטרם הגשת כתב האישום, ניתן לדון קטין בפני בית משפט רגיל, ואין לביהמ"ש לנוער סמכות שיפוט ייחודית. לעומת זאת, לאחר הגשת כתב אישום עוברת הסמכות אך ורק לבית המשפט לנוער. סמכותו של שוטר לבצע חיפוש על גופו של קטין תואמת לכללים של חיפוש על גופו של בגיר, כך שניתן לערוך חיפוש בגופו של הקטין ובכליו, זאת אף ללא נוכחות הורי הקטין. לעומת זאת, חיפוש בביתו של הקטין מחייב צו שיפוטי של בית משפט, וזאת מאחר והקטין אינו יכול לתת את הסכמתו לחיפוש בביתו. בסיומו של ההליך המשפטי, נותן בית המשפט לנוער הכרעת דין, לפיה רשאי ביהמ"ש לזכות את הקטין או לקבוע כי הקטין ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
להבדיל מאדם בגיר, קביעת ביהמ"ש כי הקטין ביצע את העבירה, איננה בבחינת "הרשעה". בשל הרגישות הברורה והטבעית הנובעת מטיפול בקטינים, מחויבים בתי המשפט לנוער להפנות את הקטינים הנידונים לשירות מבחן לנוער לשם עריכת תסקיר בעניינם. קצין המבחן משוחח עם הקטין, בוחן את נסיבותיו האישיות, הרקע לביצוע העבירה ועוד. בסופו של דבר ולאחר שקצין המבחן הכיר היטב את הקטין ונסיבותיו הספציפיות שלו ושל המקרה עורך קצין המבחן את חוות דעתו המקצועית, (אשר מהווה המלצה בלבד לביהמ"ש) זאת בטרם יגזור בית המשפט את דינו של הקטין.
משהובאה ההמלצה בפני בית המשפט , יקבע תחילה, האם יש מקום להרשיע הקטין בביצוע העבירה אם לאו, ובהתאמה ישית העונש על הנאשם הקטין. ישנם חוקים ברורים ומוגדרים במיוחד לאופן הטיפול בנער אשר ביצע עבירה. חוקי הנוער נועדו להבטיח עבור הקטין הסדרים מיוחדים בנושאי מעצר, שחרור, ניהול המשפט, ענישה ודרכי טיפול. כאמור, ישנם מספר חוקים, אך ישנם שני חוקים חשובים ומשמעותיים שמטרתם להגן על הקטין והם: חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך 1960 - חוק זה חל על כל הקטינים, מכוון לדאוג לשלומם של קטינים נזקקים באמצעות פקיד סעד (עובד סוציאלי שיש לו סמכויות מיוחדות).
חוק זה מאפשר לפקיד סעד לקבל גם עזרה מתאימה מהמשטרה חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א 1971- חוק זה עוסק בסמכויות בית המשפט לנוער, סדרי הדין, דרכי הענישה והטיפול ביחס לקטינים ברי אחריות פלילית (בני 12 ומעלה) שניתן להעמידם לדין באם עברו עבירה. החוק קובע, למעשה, מעין מסגרת לעבודת המשטרה עם קטינים ולשיתוף הפעולה שלה עם שירות המבחן לנוער.
לעו"ד סגרון ג'קי - הנרי ניסיון רב בייצוגם של קטינים והייצוג כולל ליווי, ייעוץ והכוונה מותאמת לצורכי הקטין ומשפחתו.
אין חולק כי הטיפול בקטינים המסתבכים בפלילים דורש התמקצעות ושליטה ברזי הדין המהותי והפרוצדוראלי שהוא מיוחד לציבור הקטינים והוא אינו מצוי בידיעת עורכי הדין הפליליים שאינם מנוסים בייצוג קטינים.
לצערנו, עבריינות הנוער בישראל התפשטה והקצינה בעשור האחרון באופן משמעותי וכיום אנו מוצאים יותר ויותר בני נוער נעדרי עבר פלילי מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות וקלות. 
עורך דין פלילי סגרון ג'קי הנרי הוא בעל מוניטין רב שנים ומתמחה בייצוג, ייעוץ וניהול תיקים של קטינים, בני נוער, שהסתבכו בעבירות פליליות מכל גווני הקשת הפלילית ובעיקר: עבירות סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות, עבירות של אלימות במשפחה, עבירות מרמה, עבירות הונאה, עבירות של הלבנת הון, עבירות גניבה, עבירות רצח והריגה גם כאשר כל העבירות הנ"ל בוצעו על-ידי קטינים.

מאמר זה כולל בתוכו מידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אינו יכול לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. כמו כן, הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זקוק לפרטים נוספים ? ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה אלינו מכאן או לטלפון נייד 24/7:  052-2892777

זקוק לפרטים נוספים או ייעוץ מקצועי דיסקרטי פנה אלינו מכאן 

חנינה ומחיקת רישום פלילי

הוגשה כנגדך תלונה במשטרה? בין אם הסיבה לתלונה מוצדקת ובין אם לאו -  יש לך רישום במסוף המשטרתי שיש לו השפעה רבה על חייך המקצועיים . הניסיון מוכיח כי אזרחים רבים משוכנעים להאמין שעברם נקי ללא רבב, לעומתם, המסוף המשטרתי "סבור" אחרת ולמעשה מתעד דברים שונים .

כידוע, ישנם מעסיקים רבים הדורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" כשהכוונה היא לתדפיס הנקרא "רישום פלילי".  חרף העובדה כי החוק מתיר עיון במרשם הפלילי לגורמים מסוימים בלבד, מוצאים עצמם המועמדים לתפקיד הנחשק מתבקשים ע"י המעסיק הפוטנציאלי להמציא גיליון רישומם הפלילי, ומכיוון שהתפקיד כה נחשק על ידם, בלית ברירה, ימציאו לידיו את המסמך הנ"ל .

המרשם המידע הפלילי, כולל בתוכו רישום כרונולוגי של התיקים הפליליים שטיפולם הסתיים, והם הסתיימו בהרשעה או בעונש ללא הרשעה או בהפסקת דיון בשל אי כשירות משפטית.  כבר כאן יאמר כי כל אדם או מעסיק המעוניינים במידע על פי חוק המרשם הפלילי, ללא שהם מורשים לכך, עוברים עבירה פלילית חמורה שהעונש המקסימאלי עליה הוא שנת מאסר! חרף זאת, הלכה למעשה, חוסר רצונו של אדם להתעמת עם מעסיק אופציונאלי ברור, שכן אחרת סיכוייו להתקבל למקום העבודה יקטנו מאוד...

יודגש, כי בתקופת התיישנות ההרשעה הפלילית, קיימים גופים רבים, על פי חוק, הזכאים לקבלת מידע מהמרשם הפלילי. תקופות ההתיישנות שונות מעבירה לעבירה, והן תוצר של חומרת העבירה, גילו של הנאשם כיום ובעת ביצוע העבירה ונתונים נוספים. לרוב העבירות, קיימת תקופת התיישנות. עם תום תקופה זו, מתחילה תקופה של מחיקה. לרוב, תקופת המחיקה בת עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות.

להבדיל מתקופת ההתיישנות, במהלך תקופת המחיקה ישנם מספר גופים הזכאים לעיין במרשם הפלילי. (בין הגורמים שיהיו זכאים לעיין במידע זה על אף מחיקתו נמנים: השב"כ, הוועדה למינוי שופטים, צה"ל, משטרת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה).

כהמחשה, די בכך, שנפתח נגד אדם תיק פלילי, והוחלט לסגור את התיק מ"חוסר ראיות" או מ"היעדר עניין לציבור", בכדי שגיליון הרישום פלילי יכלול נתון זה. ראוי להתייחס במלוא הרצינות לתדפיס הנקרא "רישום פלילי", ולא להמתין לדרישת מעסיק להצגתו, אלא לפעול מבעוד מועד למחיקת הרישום פלילי שעשוי לפגוע בכם.

למעשה, ניתן לפנות לנשיא המדינה אשר שוקל שיקולים שונים משיקוליו של בית המשפט, לשכתו של נשיא  המדינה רואה לנגד עיניה נושאים רבים אחרים כחשובים מאוד ומעמידים זאת בסדר העדיפויות. החנינה מנקה את רישומו הפלילי של אדם וראוי לעשות זאת בצורה ראויה  וטובה. אל לכם לטעות, לא כל מגיש חנינה גם זוכה לקבלה, יחד עם זאת, לא מעט מקבלים וכדאי לנסות זאת. כדאי להיכנס למישור זה ולהגדיל את הסיכויים לעניין זה. הגשת חנינה לנשיא המדינה, מן הראוי שתיעשה על-ידי עורך דין פלילי אשר מנמק, מסביר, מפרט את הנסיבות, מבהיר את השיקולים שרלוונטיים לשיקוליו של נשיא המדינה ואף תומך זאת בפסיקה ובחקיקה מתאימה. פנייה ראויה/מקצועית מגבירה הסיכויים שהחנינה תתקבל. מנגד, בקשה שלא תוגש כראוי, סיכוייה להתקבל לאחר מכן – קטנים.

הגשת חנינה לנשיא המדינה יכולה לשנות את הענישה באופן של קציבת העונש במאסרי עולם), הפחתה של העונש), שינויו ואפילו מחיקה מלאה או סיווג העונש מחדש והוצאה מלאה של העונש/הרשעה מהמרשם הפלילי - באופן שיהיה ברור שמעולם לא התרחש ולו דבר. בקשת החנינה, לא פעם, מוגשת לא על העונש עצמו, אלא, על השלכותיו של העונש כמו על מחיקת הרישום הפלילי ו/או קיצור תקופת ההתיישנות של העבירה כמו גם על קנסות וכמובן על עונשי מאסר. לשכת הנשיא יכולה להיות "יצירתית" הרבה יותר מאשר השופט ובמסגרת ההחלטה על החנינה יכול נשיא המדינה לשנות/לבטל/להמיר את העונש ולהתאימו למציאות שנחשפת בבקשה. שיקול של חלוף הזמן הוא שיקול מרכזי שקיים בהחלטות על חנינה -  שיקולי הזמן ושיקולים שנוצרו במהלכו הם שיקולים מהותיים ביותר בבקשות מסוג זה. לשכת נשיא המדינה שוקלת שיקולים רחבים ביותר, בהחלטה על חנינה, שהם במהותם שונים מהשיקולים במסגרת התיק הפלילי, שיקולים נרחבים הרבה יותר היוצאים אל המציאות הכללית ולא רק המצב המשפטי - שיקול מהותי הוא אירוע שלא היה ידוע בזמן אמת לשופטים בתיק הפלילי ובכוחו להשפיע על ראיית התמונה. משרדנו מגיש בקשות לחנינה כמו גם בקשות לשינוי עילות סגירה של תיקים פליליים שנסגרו בעילה שהיא לא "חוסר אשמה"  ובקשות למחיקת רישומים פליליים. עו"ד סגרון ג'קי-הנרי מתמחה במחיקת רישום פלילי וצבר 'רקורד' מרשים בתחום זה. 

מעצר ימים – מהו?

לאחר שאדם נעצר למשך 24 שעות על-ידי המשטרה מובא הנ"ל למחרת בפני בית המשפט, השלב בו מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של אותו אדם נקרא מעצר ימים.

על פי חוק סדר הדין הפלילי ההחלטה לעצור אדם בטרם הגשת כתב אישום תעשה לאחר שבית המשפט החליט כי קיים חשד סביר שנעברה עבירה וכי ישנו חשש לשיבוש הליכי חקירה או כאשר בית המשפט שוכנע כי ישנן פעולות חקירה אשר מחייבות את הותרתו של החשוד במעצר או כאשר ישנו חשש לסיכון בטחון הציבור או מסוכנות לאדם מסוים (כמו למתלוננת בעבירות אלימות במשפחה).

יש לדעת כי בעיקרון אין להחזיק אדם במעצר במשך תקופה מצטברת של למעלה מ - 30 יום ברציפות כאשר הכוונה היא למעצר בקשר עם אותו אירוע. לצורך הגשת בקשה לתקופה שמעבר לאותם 30 יום תזדקק המשטרה לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה.  

שלב מעצר הימים הינו שלב ראשוני וקריטי במהלך ניהולו של התיק הפלילי ולאופן ניהולו של שלב זה יכול שתהיה השלכה מהותית על המשך ניהול ההליכים הפליליים, הרבה פעמים מששוחרר אדם במהלך מעצר הימים ניהול התיק יתנהל כאשר האדם חופשי ללא מגבלות.

בשלב זה, וכאשר מדובר בחשדות בלבד כנגד החשוד אין החשוד או הסנגור מטעמו נחשפים לחומר החקירה המצוי בידי המשטרה. (על פי החוק זכאי אדם לעיין בחומר הראיות אשר נאסף כנגדו אך ורק לאחר הגשת כתב אישום) לפיכך, מתנהלים ההליכים הפליליים בשלב מעצר הימים כאשר בפני הסנגור לא מונח כלל חומר הראיות.

עבודת הסנגור בשלב מעצר הימים אינה פשוטה כלל ועיקר. על הסנגור לחקור את הטוען המשטרתי בבית המשפט במסגרת הבקשה להארכת מעצר ולנסות ולדלות פרטים רבים ככל שניתן על מנת לשכנע את בית המשפט בטענותיו וזאת, כאמור, מבלי שמונח לפניו חומר ראיות, למעט חשדות כלליים כנגד החשוד. (לעיתים, משיב הטוען המשטרתי לחלק מהשאלות שנשאל ולעיתים מצווה לעשות כן על-ידי בית המשפט).

בשלב זה , מאפשר החוק לטוען המשטרתי המופיע בבית המשפט שלא לענות על שאלות במידה והוא סבור כי תשובתו עלולה לשבש את המשך החקירה הפלילית. במצב דברים זה ימסור הטוען המשטרתי את תשובתו לשאלות אלה לידי השופט בלבד בטענה שמדובר במידע חסוי. החשוד וסנגורו רשאים לבקש מבית המשפט להורות לטוען המשטרתי להשיב לשאלות ששואל הסנגור.

מכל האמור עולה כי ההתנהלות בשלב משמעותי זה הינה קשה מבחינות רבות, הן בשל מצבו הנפשי והרגשי של העצור בשלב ראשוני זה והן בשל העובדה כי הסנגור אמור לגבש דרכי פעולה ולנסות לשכנע את בית המשפט לשחרר את העצור או לחילופין לצמצם ככל שניתן את מספר ימי  המעצר שביקשה המשטרה, זאת כאשר אין בידי הסנגור חומר הראיות ולעיתים אין משיבים לשאלותיו בטענה שמדובר במידע חסוי כמתואר לעיל.

יחד עם זאת ברור כי גם בשלב זה יש לעשות את כל שניתן על מנת שחירותו של החשוד תיפגע במינימום האפשרי. לעו"ד סגרון ג'קי-הנרי ניסיון עשיר ומוכח בייצוג חשודים עצורי 'ימים' והינו נחשב לאחד מעורכי הדין המבוקשים בארץ לייצוג במסגרת הליכי המעצר הראשוני. 

לשאלות ייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות עו"ד פלילי

 

אי הרשעה-מהי?

ככלל הרשעה היא צורת הקביעה על אשמה פלילית בבית המשפט – הכלל המנחה הינו כי כל מי שמבצע עבירה פלילית ונוכחת אשמתו יש להרשיעו בדין.

יחד עם זאת, קיימים מקרים רבים בהם תהה הסתפקות בקביעת אשמה "ללא הרשעה" בדין היינו ללא אות הקלון" - גם בעבירות פליליות חמורות יחסית - וזאת לאור הנאשם ה"מיוחד" שנימצא אל מול מערכת החרטה שהוא חש, הפנמת האשמה מצידו והשלכות האירועים על כל חיו ועתידו בחיים - הכול אל מול המציאות של חייו.

במצב דברים זה ה"עונש" בפועל יהיה, בדרך כלל, שעות  של"צ (שעות שירות לטובת הציבור)),או לעיתים אפילו ללא של"צ. פעמים אחרות תהה אפילו הסתפקות בהליך טיפולי של "מבחן" (פגישות עם קצין המבחן או מסירת מידע טיפולי).

חלק נכבד בשיקולי בית המשפט באם לאפשר לנאשם לסיים הליך ללא הרשעה יהא המלצת קצין מבחן כפי שהדבר מתבטא בתסקיר שירות המבחן שמוגש לבית משפט בעניינו של הנאשם.

ועדת שחרורים

 

ועדת שחרורים היא וועדה שהוקמה מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א- 2001 , ושבסמכותה לשחרר על תנאי ממאסר אסירים שסיימו לרצות שני שלישים ממאסרם. ‏
כמו כן, וועדת שחרורים מיוחדת דנה בשחרור על תנאי של אסירי עולם שנקצב עונשם ושל אסירים שנשפטו לתקופות מאסר ארוכות וריצו לפחות 25 שנים ממאסרם, אף אם תקופה זו אינה מהווה שני שלישים.

 

‏‏בד"כ הרכבה של וועדת השחרורים: שופט (או שופט בדימוס) + שני נציגי ציבור בעלי ניסיון של 5 שנים בתחום קרימינולוגיה, הסוציולוגיה או בתחום טיפול אחר + נציג שב"ס ללא זכות הצבעה. ‏ההחלטות בועדה מתקבלות על פי הכרעת רוב מתוך אותם שלושה בעלי זכות הצבעה כמפורט לעיל.

למעשה, שחרורו המוקדם של האסיר שווה כשליש מתקופת העונש שנגזר עליו. לכן, בדיוק כפי שנאשם נלחם בכל כוחו על מנת שלא יוטל עליו עונש של מאסר בפועל או לכל הפחות לתקופה קצרה ככל האפשר, כך יש להתייחס להליך הבקשה לשחרור מוקדם – ועדת השחרורים.

יש לזכור כי כיום, התנהגות טובה בין כותלי הכלא כשלעצמה אין בה די, והוועדה מגדירה "התנהגות טובה" בצורה מאוד מרחיבה. נטל ההוכחה חל על האסיר ועליו להוכיח כי שחרורו לא יסכן את שלום הציבור או בטחונו. כאמור, נטל זה אינו קל להוכחה עת מדובר במי שהורשע בפלילים.

 אחוזי ההצלחה של הליך זה הינם תוצר של הרבה גורמים, כאשר מרביתם תלויים בהתנהלותו של האסיר עצמו כבר מתחילת המאסר. אסיר אשר מפגין התנהגות טובה ומראה כי פניו אל השיקום סיכוייו לזכות בשחרור מוקדם גדלים. עו"ד פלילי סגרון ג'קי-הנרי מוכר כמי שמייצג בהצלחה אסירים רבים בפני וועדות השחרורים, וגם בעתירות על החלטות הועדה.

 

עתירות אסירים

למעשה, כל אסיר או עצור רשאי להגיש בעצמו עתירת אסיר ולקיים את הדיון ללא שיהא מיוצג על-ידי עורך דין. הדיון בעתירת האסיר תהא בפני בית משפט המחוזי בדן יחיד והטענות המועלות בעתירה נבחנות לאור כללי המשפט המנהלי ובעיקר, נבחנות במבחן הסבירות. הדיון בעתירות אסירים אינו כפוף לדיני הראיות המקובלים במשפט הפלילי ויש וראיות חסויות בצורת מידע מודיעיני יימסרו לעיני השופט הדן בעתירה בלבד. הטענה השכיחה ביותר המועלית במסגרת עתירות אסירים היא – שלילת חופשות על-ידי שירות בתי הסוהר או המשטרה. כמו כן, בסוגים מסוימים של עבירות (כגון אלימות במשפחה ו/או עבירות מין) מתקיימות ועדות שונות הבוחנות את מסוכנתו של העותר וחוות דעתן נמסרת לעיון בית המשפט. למרות שהאסיר יכול שלא להיות מיוצג בדיון בעתירה, ייצוג משפטי הולם יביא להתייחסות רצינית יותר לעותר ולעתירה.

כמו כן, לאסיר המייצג את עצמו יש קושי בהתמודדות עם אותו מידע חסוי המוצג לעיון בית המשפט בלבד. הקושי מתגלה גם בהתמודדות עם חוות הדעת של הוועדות החוץ משרדיות של שרות בתי הסוהר. כמובן, שלאסיר אין את היכולת להשתמש ב – "תקדימים" ובהלכות מחייבות שנקבעו בבית המשפט העליון.

לעו"ד סגרון ג'קי - הנרי ותק רב בייצוג עצורים ואסירים במסגרת העתירות. משרדינו נמצא בקשרי עבודה אינטנסיביים עם משרדי שרות בתי הסוהר ולרשות משרדינו מאגר מכובד של מומחים בתחומים שונים אשר יעזרו לאסיר להתמודד עם חוות הדעת המתקבלות במשרדים השונים של שרות בתי הסוהר.

 

התמחות בפלילי

המשפט הפלילי מהווה תחום דומיננטי במשרדנו, תחום זה מנוהל על-ידי עו"ד סגרון ג'קי-הנרי אשר במרוצת הזמן צבר ניסיון רב בייצוג חשודים.

ונאשמים במגוון רחב של עבירות פליליות בפני הערכאות שונות. בנוסף, משרדנו מייצג חשודים ונאשמים בעבירות רצח, עבירות מין, הונאה ומרמה, שוד, סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות ואיומים, עבירות מחשב ודיני אינטרנט, עבירות ברכב וכן בעבירות אלימות במשפחה

בעיקר, שם משרדנו דגש רב על ההליכים המקדימים להגשת כתבי האישום ומלווה את הנחקר-חשוד-עצור במהלך חקירתו במשטרה וברשויות המדינה השונות. למשרדנו יש את הכלים, הניסיון והידע ליצור פתרונות יצירתיים וייחודיים לנחקרים ונאשמים שזו להם הסתבכותם הראשונה בפלילים

למשרדנו יש את הכלים, הניסיון והידע ליצור פתרונות יצירתיים וייחודיים לנחקרים ונאשמים שזו להם הסתבכותם הראשונה בפלילים, ייעוץ טרום חקירתי, שחרור ממעצר, שחרור ממאסר, אי-הרשעה, סגירת תיקים פליליים, ייצוג בוועדות שחרורים, מחיקת רישום פלילי, בקשות חנינה ועוד 

 

זקוק לפרטים נוספים ייעוץ מקצועי דיסקרטי פנה לעו"ד פלילי מצור קשר כאן

דיני צבא

עורך דין פלילי סגרון ג'קי-הנרי מתמחה בדיני צבא, ובמרוצת הזמן צבר משרדו ניסיון רב בייצוגם של חשודים ונאשמים במגוון רחב של עבירות פליליות שבוצעו במסגרת השירות הצבאי. משרדנו נותן מענה הן לחיילים בשירות סדיר והן לחיילים בשירות מילואים

סגרון ג'קי-הנרי הינו עורך דין מוסמך מטעם בית המשפט העליון לייצג נאשמים בפני בתי הדין הצבאיים. כמו כן, במסגרת תחום המשפט הצבאי מייצג משרדנו חשודים ונאשמים בעבירות עריקות, נפקדות, רצח, עבירות מין, סמים, עבירות רכוש, עבירות אלימות ואיומים, עבירות ברכב ועבירות בנשק.

למשרדנו יש את הכלים, הניסיון והידע ליצור פתרונות יצירתיים וייחודיים לנחקרים ונאשמים שזו להם הסתבכותם הראשונה בצבא, שחרור ממעצר, שחרור מבתי מאסר צבאיים, אי-הרשעה, סגירת תיקים פליליים, ייצוג בפני וועדות אי התאמה, מחיקת רישום פלילי ועוד

 

 

דיני תעבורה

עורך דין תעבורה בנתניה סגרון ג'קי-הנרי מתמחה גם בדיני תעבורה, החל מניהול תיקים כולל דו"חות ברירת משפט ועד לניהול הגנה בתיקי תאונות דרכים קטלניות ובכללם עבירות של  גרם מוות ברשלנות והריגה


במרוצת הזמן צבר עורך דין תעבורה בנתניה סגרון ג'קי-הנרי ניסיון רב ומוניטין בייצוג לקוחות הנאשמים בתיקי תעבורה, החל מתיקי ברירות משפט, דוחות משטרה ונקודות, פסילות מנהליות, תאונות דרכים ותאונות דרכים קטלניות.

לפרטים נוספים וייעוץ מקצועי דיסקרטי ללא התחייבות פנה אלינו מכאן 

 

חדשות פלילים ומאמרים אחרונים

ייעוץ ללא התחייבות

כתוב , פנייתך חשובה לנו !